Douaniers die tijdens een wegcontrole een voertuig detecteren waarvan de eigenaar nog een openstaande verkeersboete heeft, kunnen het voertuig voortaan aan de kant houden wanneer de bestuurder het verschuldigde bedrag niet onmiddellijk wil betalen. Wie zijn schuld daarna niet binnen de 30 dagen vereffent, riskeert zijn voertuig voorgoed kwijt te spelen.

Met de maatregel wil de federale overheid de inning van penale boeten verbeteren. Concreet wordt het toepassingsgebied van de ANPR-toestellen of nummerplaatscanners uitgebreid naar het opsporen van voertuigen waarvan de juridische eigenaars voorkomen in de databank van de FOD Financiën en die nog achterstallige verkeersboetes moeten betalen. Hierbij gaat het om geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen of in een kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing m.b.t. overtredingen van de

  • Wegverkeerswet;
  • Wet tot uitvoering van de verdragen vervoer;
  • Wet op de technische eisen voor voertuigen;
  • Wet op het goederenvervoer over de weg;
  • Besluitwet bezoldigd personenvervoer; of de
  • Wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen;

en hun uitvoeringsbesluiten.

Momenteel gebruiken de ambtenaren van douane en accijnzen de toestellen onder meer al voor het opsporen van personen die hun verkeersbelastingen (nog) niet hebben betaald.

De eigenaar van het voertuig draagt de kosten én de risico™s verbonden aan de immobilisering. Voertuigen blijven aan de kant tot de achterstallige sommen én de kosten volledig zijn betaald. Gebeurt dat niet binnen de 30 dagen na de datum waarop het voertuig werd geïmmobiliseerd, dan kan de ontvanger bevoegd voor de invordering van de penale boeten beslissen om over te gaan tot de gedwongen verkoop van het voertuig. Die beslissing moet wel worden bekrachtigd door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. Bovendien moet vaststaan dat het voertuig de eigendom is van de schuldenaar.

Wie gebruik maakt van een voertuig of een derde toelaat gebruik te maken van een voertuig waarvan hij weet dat het geïmmobiliseerd is, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van 100 tot 1.000 euro (of met één van deze straffen).
De wet van 17 juni 2013 treedt in werking op 8 juli 2013.

Bron: http://wegcode.be/

Extra informatie: