Geniet nu nog 750 euro belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

Inleiding

U bent belastingplichtig en u doet een investering voor hetbeveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegeninbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsverminderingkrijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker ofhuurder.

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Het is een fiscale maatregel. U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedraginbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor debelastingsaangifte 2014 – inkomsten 2013 – bedraagt € 750.

Hoe gebeurt de belastingaangifte?

Investeringen die u laat uitvoeren in 2013 en die u betaalt in 2013, zijn aftrekbaar inaanslagjaar 2014.

Welke investeringen komen in aanmerking?

INBRAAK

 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten,slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, dieoorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen,zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten enhekken.

Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen alsdusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergatenen hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad

 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten

Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen wordenvoor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30 %.

 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

BRAND

 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

Bekijk hier de volledige lijst met investeringen.

Opgelet: Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft. Demaatregel geldt voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2011, dus met terugwerkendekracht. Een beroep doen op een geregistreerde aannemer is nu dus geen voorwaarde meerom recht te hebben op de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging van uwwoning. De werken moeten wel nog altijd uitgevoerd worden door een aannemer.

Wat zijn de verplichtingen van de aannemer?

 • Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijkevoorschriften.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?

De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

 • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van deuitgaven.
 • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestatiesverplicht door een aannemer geleverd worden.)

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrekvoor: 

 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vasteactiva die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.
 • energiebesparende investeringen.
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegevenwoningen (sociale huisvesting)

Voorbeelden van verklaringen over de kwaliteit van de installatie

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien inhet kader van deze belastingvermindering.

Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, alnaargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuurmoeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus terbeschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen wordengevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de  aannemer die de werkenheeft uitgevoerd.

Opgelet: Alarmsystemen moeten geïnstalleerd worden door een beveiligingsonderneming,erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.

bron https://www.besafe.be/

Meer informatie