Nieuw statuut voor oldtimers

Vanaf 1 juli 2013 krijgen oldtimers die ingeschreven staan met een O-kentekenplaat een nieuw statuut waardoor de liefhebbers meer vrijheid zullen krijgen om hun hobby uit te oefenen.
Het nieuwe statuut geldt niet voor oldtimers met een gewone kentekenplaat.

Veranderingen

 • Voortaan zullen alle categorieën van voertuigen met een leeftijd van ten minste 25 jaar onder het oldtimerstatuut kunnen vallen. Vroeger moesten militaire- en bedrijfsvoertuigen ten minste 30 jaar oud zijn. Dit onderscheid valt nu weg.
 • De belangrijkste nieuwigheid is dat oldtimers met O-kentekenplaten voortaan de klok rond op de openbare weg mogen rijden. In de oude regelgeving was dit uitzonderlijk toegelaten binnen een straal van 25 km tussen zonsopgang en zonsondergang en enkel ter gelegenheid van toegelaten manifestaties of voor proefritten met het oog op die manifestaties, ofwel om zich naar die manifestaties te begeven.

Uitzonderingen

Er gelden evenwel enkele beperkingen.  Oldtimers mogen niet gebruikt worden :

 • voor commercieel of professioneel gebruik;
 • voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
 • voor bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
 • als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten;

Voertuigen met rupsbanden mogen enkel gebruikt worden voor :

 • oldtimermanifestaties;
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Nieuwe definities

Om misverstanden te vermijden worden nieuwe definities voorzien in artikel 1, §2 van het technisch reglement (K.B. 15 maart 1968) :

 • 119° « commercieel gebruik » : elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
 • 120° « professioneel gebruik » : elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
 • 121° « woon-werkverkeer » : de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
 • 122° « woon-schoolverkeer » : de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.

Bronnen: http://www.wegcode.be

 • K.B. van 17 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S. 26/06/2013).
 • Persbericht van Staatssecretaris Melchior Wathelet